پادکست یار دبستانی
- همه ی ما داستانی داریم

شنیدن تجربیات آدمهای اطرافم مهم ترین دستآورد پادکست ام است.

جهت حمایت و معرفی پادکست یار دبستانی از این پوستر استفاده کنید.

جهت حمایت مالی از پادکست یار دبستانی به صفحه ی زرین پال من مراجعه کنید.

جهت حمایت مالی از پادکست یار دبستانی به صفحه ی من در حامی باش مراجعه کنید.

پادکست یار دبستانی
مشاهده بیشتر
پادکست خارج از وزن
مشاهده بیشتر
پادکست مکتوب
مشاهده بیشتر
پادکست یار دبستانی
مشاهده بیشتر
پادکست یار دبستانی
مشاهده بیشتر
پادکست خارج از وزن
مشاهده بیشتر
پادکست مکتوب
مشاهده بیشتر
گفت و گو با مهری ایمنی – رویارویی مذهب و موسیقی
مشاهده بیشتر
گفت و گو با سمیرا حضرتی – از فیلمسازی تا جشنواره بین المللی
مشاهده بیشتر
درخت انجیر معابد
مشاهده بیشتر
گفت و گو با میرفرخ هاشمیان – علی بچه های آسمان
مشاهده بیشتر
محال است
مشاهده بیشتر
پادکست یار دبستانی
مشاهده بیشتر
گفت و گو با شهروز – سفری بی پایان
مشاهده بیشتر
پادکست یار دبستانی را در تمامی آپ های پادگیر بشنوید.​
|