محال است

🕊 می گویند دیگر به سختی می توانی به زبان مادری ات تکلم کنی  اما من همان دهاتی ام … می گویند برج ایفل در همسایگی توست… اما من پرم...