پادکست

زمستان

زمستان باشد که باشد من کلاف ها را گره می زنم و چشم به در می دوزم تا بهارم بیاید یونس شجاعی

بودن یا نبودن

بودن یا نبودن یک فعل بیشتر نیست اما وقتی در کارخانه ی دلم آن را هجی می کنم نبودنت یک ویرانی ست و بودنت حس باور من پس بمان و...